مبنا رایانه کیان

جستجو

تفاوت دیجیتال ساینیج با ویدئو وال

ویدئو وال

 نمایشگر دیجیتال 🖥️ در مقابل ویدیو وال 📺   دیجیتال ساینیج و ویدئو وال در حالی که نام این دو محصول اغلب به جای یکدیگر استفاده می شوند، اما هرکدام به جنبه های مختلف یک فناوری اشاره دارند. ویدئو وال از چند صفحه نمایش برای ایجاد یک نمایشگر بزرگتر تشکیل شده است. از سوی دیگر […]